Operdata Solutions

Producte destacat.

Ciberseguretat

Ciberseguretat

La ciberseguretat és una realitat i la seva importància creix dia a dia per l'ús de les telecomunicacions i la…

…Veure més

Notícia destacada. 19/02/2022

Conegui els seus Drets

Conegui els seus Drets

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, els seus drets d'informació, accés,…

…Veure més

Conegui els seus Drets 19/02/2022

Conegui els seus Drets

Conegui els seus Drets

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, els seus drets d'informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat.

DRET D'INFORMACIÓ
Quan es recullen les dades de caràcter personal, el responsable del tractament ha de complir amb el dret d'informació. Per a complir amb aquest dret, l'AEPD recomana que aquesta informació se li faciliti per capes o nivells de manera que: se li faciliti una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les seves dades personals.
I d'altra banda, que se li remeti la resta de la informació, en un mitjà més adequat per a la seva presentació, comprensió i, si es desitja, arxiu.

DRET D'ACCÉS
El dret d'accés és el seu dret a dirigir-se al responsable del tractament per conèixer si està tractant o no les dades de caràcter personal i, en el cas que s'estigui realitzant aquest tractament, obtenir aquesta informació.

DRET DE RECTIFICACIÓ
L'exercici d'aquest dret suposa que podrà obtenir la certificació de les seves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament.
Tenint en compte les finalitats del tractament, té dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
A la seva sol·licitud haurà d'indicar a quines dades vol dir i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, haurà d'acompanyar la seva sol·licitud de la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les seves dades.

DRET D'OPOSICIÓ
Aquest dret, com el seu nom indica, suposa que es pot oposar al fet que el responsable realitzi un tractament de les dades personals en els següents supòsits:
- Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d'interès públic o en l'interès legítim, inclòs l'elaboració de perfils.
- Quan el tractament tingui com a finalitat el màrqueting directe, inclosa també l'elaboració de perfils anteriorment esmentats.

DRET DE SUPRESSIÓ
Podrà exercir aquest dret davant el responsable sol·licitant la supresssió de les seves dades de caràcter personal quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
- Si les dades personals ja no són necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera.
- Si el tractament de les seves dades personals s'ha basat en el consentiment que va prestar al responsable, i retires el mateix, sempre que l'esmentat tractament no es basi en una altra causa que ho legitimi.
- Si s'ha oposat al tractament de les seves dades personals a exercitar el dret d'oposició.
- Si les seves dades personals han estat tractades il·lícitament.
- Si les seves dades personals s'han de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.
- Si les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1 (condicions aplicables al tractament de dades dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació).

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
Aquest nou dret consisteix en què obtingui la limitació del tractament de les seves dades que realitza el responsable, si bé el seu exercici presenta dues vessants:
Pot sol·licitar la suspensió del tractament de les seves dades:
- Quan impugna l'exactitud de les seves dades personals, durant un termini que permeti al responsable la seva verificació.
- Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades personals que el responsable realitza en base a l'interès legítim o missió d'interès públic, mentre aquell verifica si aquests motius prevalen sobre els seus.
Sol·licitar al responsable la conservació de les seves dades:
- Quan el tractament sigui il·lícit i s'ha oposat a la supressió de les seves dades i al seu lloc demana la limitació del seu ús.
- Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

DRET DE PORTABILITAT
La finalitat d'aquest nou dret és reforçar encara més el control de les seves dades personals, de manera que quan el tractament es va efectuar per mitjans automatitzats, rebi les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica e interoperable, i pugui transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte.
No obstant, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

 
Tornar
 

Atenció al client. 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Cookies Mapa web SGM