Operdata Solutions

Notícia destacada. 18/09/2021

Drets Schengen

Drets Schengen

El Sistema d'Informació (SIS) és un sistema d'informació a gran escala que facilita la cooperació entre les autoritats nacionals de…

…Veure més

Legislació

Actualment, les lleis vigents més rellevants de l'AEPD corresponen a:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 
 

Atenció al client. 972 483 031

 
Operdata Solutions, S.L. - C/ Sèquia, 11, 3ª. Planta - 17001 Girona - Tel: 972 483 031 - Notes legals Cookies Mapa web SGM